Prílohy:
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
Formulár na odstúpenie od zmluvy.

1. Vymedzenie základných pojmov

Obchodné podmienky – sú aktuálne Obchodné podmienky uverejnené na webovom sídle Predávajúceho: www.noavreckovky.sk

E-shop – je webové sídlo Predávajúceho: www.noavreckovky.sk

Predávajúci – a zároveň prevádzkovateľ E-shopu je spoločnosť Noa dizajn s.r.o., so sídlom Černockého 5A, 831 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 208 494, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 135018/B

Kontaktná e-mailová adresa – je e-mailová adresa prostredníctvom ktorej môže je možné elektronickou poštou kontaktovať E‑shop info@test.noadizajn.sk

Kontaktná osoba a tel. kontakt – je kontaktná osoba E-shopu: Naďa Urbanová, + 421 907 851 699, Mária Horváthová +421 905 333 251

Kupujúci – je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a objednala Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Spotrebiteľ – je Kupujúci – fyzická osoba

Zmluvné strany – sú Predávajúci a Kupujúci spolu

Tovar – je akýkoľvek Tovar aktuálne ponúkaný na E-shope

Orgán dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. tel.č.: +421 2 5827 2172-3,

fax č.: +421 2 5827 2170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom E-shopu na webovom sídle Predávajúceho: www.noavreckovky.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku.

2.2 Odoslaním objednávky Kupujúci v plnom rozsahu súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.

2.3 Tieto Obchodné podmienky platia pre všetky právne vzťahy vznikajúce na základe, alebo v súvislosti s kúpou Tovaru objednaného prostredníctvom E-shopu.

2.4 V prípade, že Predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo v týchto Obchodných podmienkach, môže si Spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči Predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu, využiť svoje právo na alternatívne riešenie sporov, resp. podať sťažnosť na predávajúceho prostredníctvom na:

https://webgate.ec.€opa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

2.5 Ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

2.6 Tieto Obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode www.noavreckovky.sk. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.noavreckovky.sk.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Vyplnením objednávky vyjadruje Kupujúci svoju vôľu uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.

3.2 Kupujúci má právo stornovať objednávku, bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

3.3 Predávajúci potvrdí prijatie objednávky bez zbytočného odkladu na e-mail Kupujúceho uvedený v  objednávke. Toto potvrdenie sa podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) považuje za potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

3.4 Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že tieto Obchodné podmienky čítal, ich obsahu porozumel a s ich obsahom v plnom rozsahu súhlasí.

3.5 Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu so záväzným potvrdením Objednávky vo verzii PDF aktuálne Obchodné podmienky, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Cena Tovaru uvedená na E-shope je konečná, bez DPH.

4.2 Kupujúci berie na vedomie, že znáša náklady spojené s doručením objednávky, t.j. poštovné, okrem prípadov, kedy je výslovne uvedené, že náklady spojené s doručením objednávky sú započítané v cene Tovaru, alebo zdarma.

4.3 Náklady na doručenie môže Kupujúci Predávajúcemu uhradiť prevodom na účet na základe zálohovej faktúry – vopred alebo bezhotovostne Platobnou kartou.

Poplatok za doručenie:

 • Prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa s.r.o.
  • pri vyzdvihnutí zásielky  v sieti výdajných miest Zásielkovňa.sk = 2,90 €
  • pri vyzdvihnutí zásielky v sieti výdajných miest zásielkovna.cz =  5 €
  • pri doručení na adresu v SR = 5,50 €
  • pri doručení na adresu v ČR = 6,00 €
 • Prostredníctvom Slovenskej pošty
  • pri doručení ako doporučená listová zásielka v SR do 100g = 2,30 €
  • pri doručení ako doporučená listová zásielka v SR do 500g = 3,50 €
  • pri doručení ako doporučená listová zásielka v SR nad 500g = 5,00 €
  • pri doručení ako doporučená listová zásielka do ČR do 100 g = 5,00 €
  • pri doručení ako doporučená listová zásielka do ČR do 500 g = 7,00 €
  • pri doručení ako doporučená listová zásielka do ČR nad 500g = 12,00  €

4.4 Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného bude kupujúci – spotrebiteľ informovaný e-mailom.

4.5 Za Tovar objednaný cez tento E-shop môže Kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

Platobnou kartou – online platbou cez platobnú bránu (platba platobnou kartou) najrýchlejší spôsob spracovania transakcie s okamžitým potvrdením platby. Predávajúci podporuje nasledujúce druhy platobných kariet: MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, Maestro.

Prevodom na účet – prevodom na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na  účet Predávajúceho.

4.6 Všetky akciové ceny na Tovar platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 14 pracovných dní odo dňa prijatia platby alebo v prípade zvolenia platby na dobierku odo dňa potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s Kupujúcim. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Predávajúci sa zaväzuje o odoslaní objednávky Kupujúceho upovedomiť.

5.2 Dopravu na adresu určenia Predávajúci zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s. alebo prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa s. r. o.  a a to kuriérom alebo prostredníctvom jej odberných miest. V prípade úhrady vopred platobnou kartou alebo prevodom na účet je prevzatie zásielky bez úhrady kuriérovi.

5.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo Tovaru na základe objednávky Kupujúceho za cenu platnú v čase odoslania objednávky, riadne a včas podľa týchto Obchodných podmienok.

5.4 Ku každej objednávke bude vyhotovená faktúra vystavená na Kupujúceho, podľa údajov a vo forme, ktoré uviedol v záväznej objednávke.

5.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného Tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný Tovar a zaplatiť za objednaný Tovar dojednanú cenu.

6. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

6.1 Spotrebiteľ má podľa § 7 ods. 1, písm. a) Zákona o ochrane Spotrebiteľa, právo do 14 dní odo dňa kedy on, alebo ním poverená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy a vrátiť zakúpený Tovar má Spotrebiteľ právo len v prípade ak je tovar nepoškodený, nenosený, s pôvodnými visačkami a v stave v akom ho on, alebo ním poverená tretia osoba prevzala.

6.2 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.3 Spotrebiteľ je povinný oznámiť Predávajúcemu, že si uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy písomným vyhlásením tak, že vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy, spolu s Tovarom, ktorý chce vrátiť pošle ako doporučenú zásielku, resp. doporučený list na adresu: Noa dizajn s.r.o., Černockého 5A, 831 53 Bratislava.

6.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, t.j. štrnásty deň odo dňa prevzatia Tovaru. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Spotrebiteľ.

6.5 Odstúpením od zmluvy sú si Zmluvné strany povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, pričom Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

6.6 Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi písomne/e-mailom potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je zároveň povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa potvrdenia o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov spojených s doručením objednávky.

6.7 Platby zaplatené Platobnou kartou alebo prevodom na účet budú Spotrebiteľovi vrátené na účet, z ktorého boli platby vykonané. Platby za tovar objednaný na dobierku budú vrátené na účet, ktorý Spotrebiteľ uvedie vo Formulári o odstúpení od zmluvy. Tovar vrátený spôsobom na dobierku Predávajúci nepreberie a Spotrebiteľovi platby nevráti.

6.8 Predávajúci má právo vrátený Tovar neprijať a kúpnu cenu nevrátiť, ak Spotrebiteľ vráti Tovar poškodený, nosený, s otvoreným ochranným obalom, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v akom ho Spotrebiteľ alebo ním poverená tretia osoba prevzala.

7. Uplatnenie reklamácie pri kúpe Tovaru

7.1 Kupujúci má právo na kúpu bezchybného Tovaru a právo aby bol Tovar bezchybný počas celej záručnej doby.

7.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na zakúpený Tovar v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

7.3 Predávajúci sa zaväzuje vydať Kupujúcemu záručný list formou dokladu o kúpe Tovaru (faktúra). Kupujúci je povinný tento doklad predložiť pri uplatnení reklamácie Tovaru Predávajúcemu, inak je Predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť.

7.4 V prípade ak si Kupujúci praje uplatniť právo na reklamáciu tovaru je povinný o tom písomne upovedomiť Predávajúceho formou vyplneného reklamačného formuláru.

Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný Tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou ako dokladom o kúpe tovaru ako doporučenú zásielku, resp. doporučený list na adresu: Noa dizajn s.r.o., Černockého 5A, 831 53 Bratislava.

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený poveriť prevzatím tovaru aj tretiu osobu. Pokiaľ tovar prevezme Kupujúcim poverená tretia osoba, vzťahujú sa na ňu pri prevzatí tovaru povinnosti podľa bodu 6.1 vyššie týchto Obchodných podmienok ako na Kupujúceho.

7.6 Ak Kupujúci zistí chybu Tovaru, ktorá sa vyskytne po kúpe, je povinný ju oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo Kupujúceho na reklamáciu Tovaru zanikne.

– Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú (chybnú) vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

– Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

– V prípade, že má vec najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní Tovaru, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

– Ak sa chyba Tovaru, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe, Kupujúci má právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

– Ak ide o chybu Tovaru ktorá sa síce odstrániť nedá, ale nebráni riadnemu užívaniu veci má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

7.7 Ak dodatočne vyjde najavo chyba na ktorú Predávajúci Kupujúceho neupozornil, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu chyby. Ak ide o chybu, ktorá robí Tovar neupotrebiteľným, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

7.8 Právo odstúpiť od zmluvy má Kupujúci aj vtedy, ak ho Predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené Kupujúcim, alebo že nemá žiadne chyby a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

7.9 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom jej vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

7.10 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.11 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.12 Ak pri reklamácii dôjde k výmene Tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci Kupujúcim.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom spracúva osobné údaje Kupujúcich na účely plnenia kúpnej zmluvy, uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa čl. 3 týchto Obchodných podmienok. Kupujúci uvedením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami pri odoslaní objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

8.2 Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracúvaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia.

 1. Záverečné ustanovenia

9.1 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.2 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a fyzickou osobou – podnikateľom a medzi Predávajúcim a právnickou osobou, týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky v prípade potreby zmeniť, alebo doplniť. Takéto zmeny, alebo doplnenia vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na E-shope.

9.4 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich zverejnením na E-shope.